IBX5980432E7F390 CONTOH SURAT KETERANGAN MASUK SEKOLAH - ALIVE ZAINUL

CONTOH SURAT KETERANGAN MASUK SEKOLAH

iklan (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


KOP SEKOLAH


SURAT KETERANGAN
Nomor : 421.7/..... / ..... /2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD Negeri ................ Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur:

Nama                                 :    Kepala sekolah
NIP                                    :    
Pangkat/Gol                       :    Pembina, IV/a
Jabatan                               :    Kepala SD Negeri ..........

Dengan ini menerangakan dengan sebenarnya bahwa: ............................ telah Masuk Sekolah dan terdaftar sebagai Siswa di SDN .................... dengan biodata sebagai berikut:

Nama Siswa                       :    ........................................
Tempat/Tgl. Lahir              :    .......................................
NISN/ IND                       :    ...............
Kelas                                  :    .............
Jenis Kelamin                    :    ...............
Nama Orang Tua              
          Ayah                        :    ..........................
          Ibu                            :    .........................
Nama Sekolah                   :    ..........................
NPSN                                :    .........................
Alamat                               :    ........................

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
......................., .............. 2017
KEPALA SEKOLAH,
..............................................
NIP. 


Berlangganan Untuk Mendapatkan Artikel Terbaru:

0 Komentar Untuk "CONTOH SURAT KETERANGAN MASUK SEKOLAH"